הסכם הרשמה והרשאה לשימוש בזכויות יוצרים בתחרות אות העיצוב

אני הח"מ מגיש לתחרות אות העיצוב את עבודותיי בכפוף לתנאים כדלקמן:

1. אני מצהיר כי הנני היוצר ובעל זכויות היוצרים המלאות על העבודות שאני מגיש כאן לתחרות. אני אחראי מלא ובלעדי לזכאות פרסום החומר במסגרת התחרות ובמיוחד לנכונות הקרדיטים שנתתי לשותפים לעבודה, למזמין, לצלמים, לבעלי מקצוע או לכל גורם ראוי וזכאי אחר.

2. עמותת אות העיצוב אינה אחראית לתכני העבודות המוגשות לתחרות. התחרות מהווה פלטפורמה לחשיפת העבודות בידי המשתתפים עצמם. כל המידע המפורסם בתחרות אינו עובר בדיקה של הנהלת התחרות, אשר אינה יכולה לבקר ולבדוק את אמיתות המידע המפורסם על ידי המשתתפים. עמותת אות העיצוב מסירה מעצמה מראש כל אחריות שהיא הנובעת מחשיפת העבודות שהוגשו לתחרות.

3. אני מתחייב לשפות ולפצות ללא כל תנאי את עמותת אות העיצוב ו/או שלוחיה בכל מקרה שפרסום עבודותיי במסגרת התחרות פגע בצד ג'.

4. ידוע לי כי מארגני התחרות עשויים לעשות בחומר שמסרתי או בחלקו שימוש לצרכי פרסום התחרות והעבודות המשתתפות בה, על פי שיקוליה הבלעדיים ואני מתיר להם שימוש כזה ללא צורך בקבלת אישור נוסף וללא תמורה. מארגני התחרות מתחייבים לא לעשות שימוש בחומר שמסרתי מעבר לפרסומם במסגרת התחרות.

5. אין להגיש לתחרות עבודות עם תכנים המהווים הפרה כלשהיא של החוק, ו/או הפוגעים ברגשות הציבור ו/או בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו ו/או מפירים זכויות יוצרים של אדם אחר.

6. כתנאי יסוד להשתתפות בתחרות מסכים המשתתף, כי עמותת אות העיצוב רשאית להסיר מהתחרות כולה או חלקה, עפ"י שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כל או חלק מתכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע בעמותה ו/או בצד שלישי כלשהו. העמותה רשאית למחוק ו/או להסיר תכנים אלו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך בקבלת אישור כלשהוא מגורם / אדם כלשהו.

7. הנהלת התחרות אינה מחויבת להסביר את שיקוליה בעת הפעלת סמכויותיה בתחרות.

8. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכל תכני התחרות לרבות הסמל של אות העיצוב – הינם של עמותת אות העיצוב בלבד.

9. זוכה בתחרות רשאי לציין את הלוגו של אות העיצוב בפרסומיו – אך ורק כשמצוין לצידו שנת הזכייה ובאופן זה בלבד והחתום על הסכם זה מתחייב בכך.

10. מודגש כי זוכים בתחרות, אשר הם או מי מטעמם, לא יהיו נוכחים בטקס הענקת אות העיצוב ולא יעלו על הבמה בעת ההכרזה על זכייתם, בכדי לקבל אותה – תבוטל אוטומטית הזכייה שלהם בתחרות ולאלתר. לא תינתן אפשרות ערעור על ביטול הזכייה, תהא סיבת ההיעדרות מקבלת הזכייה בטקס אשר תהיה.

11. העמותה רשאית לאסוף פרטים אודות המשתתפים בתחרות, לצורך יצירת קשר עם המשתתפים, לצורך העברת מידע אודות התחרות, לצורך העברת מידע פרסומי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי.

12. הנהלת התחרות רשאית לשלוח למשתתפי התחרות באמצעות דוא"ל ו/או פקס ו/או מסרון – SMS מסרים פרסומיים ו/או מידע פרסומי ו/או כל מידע אחר הנוגע לתחרות ו/או לפעילויותיה.

13. משתתף בתחרות לא יוכל לתבוע את העמותה, הנהלה ועובדיה, עקב נזקים שנגרמו לו כתוצאה מהשתתפותו ו/או שימושו בתחרות.

14. המשתמש ישפה את עמותת אות העיצוב ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, פגיעה במוניטין, הפסד או אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי השתתפות אלה.

15. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל דבר וענין הנוגע להסכם זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

16. במידה והמשתתף הנו חברה בע"מ או תאגיד, הרי שהח"מ ערב באופן אישי למילוי כל התחייבויות המשתתף לפי הסכם זה. הגשת העבודה לתחרות תעיד כי קראת והסכמת לתנאי השימוש באתר, ללא כל הגבלות וסייגים.